— Vastuullisuus - Sustainability —

Pyrimme ottamaan kaikessa mahdollisessa toiminnassamme huomioon kestävyyden ja vastuullisuuden. 

Villa Rauha on hyväksytty mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan 4.6.2020 ja olemme aloittaneet matkan kohti STF-vaatimuksia niin ekologisella, kulttuurisella ja sosiaalisella vastuullisuudella.

Ihan kaikkea haluamaamme emme valitettavasti pysty toteuttamaan, mutta kestävyys on prosessi - tavoitteemme on pitää omalta osaltamme huolta, että jokainen askeleemme polulla rakentaa sitä kestävämmäksi.

Näin sinä voit edistää matkailun vastuullisuutta: Lataa tästä Lapin vastuullisen matkailun ohjeet

We try to consider sustainability in all actions we do. 

Villa Rauha has been accepted into the Sustainable Travel Finland program on June 4, 2020, and we have begun the journey towards STF requirements with ecological, cultural and social responsibility.

Even if every desired action is not yet possible, we understand and value also the small things which lead us towards better and more sustainable way of doing our business.

Here's how you can actively promote sustainable tourism​: Download the guidelines for sustainable tourism in Lapland.


Sitoudumme seuraaviin 10 periaatteeseen kestävämmän matkailun puolesta. 

We commit on the 10 following principals towards more sustainable travel. 

Yhteistyö - Collaboration

Teemme reilua yhteistyötä - We do fair collaboration

Kehitämme matkailua yhteistyössä muiden alueemme ja alamme toimijoiden kanssa. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa yhteiskunnan ja matkailun tulevaisuuteen. Haluamme, että alueellamme on hyvä asua ja vierailla nyt ja tulevaisuudessa, joten teemme päätöksiä, jotka ovat kestäviä myös tuleville sukupolville. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, ja harjoitamme vain reilua ja rehellistä kaupankäyntiä. 


We develop tourism in cooperation with other actors in our region and industry. Together, we can better influence the future of society and tourism. We want our area to be good to live in and visit now and in the future, so we make decisions that are sustainable for future generations as well. We treat everyone with respect and fairness, and only engage in fair and honest trading. 

Ekologinen kestävyys - Environmental sustainability

Huolehdimme luonnosta - We take care of nature  

Suojelemme alueemme ympäristöä, maisemia ja luonnon monimuotoisuutta. Toimintamme ei ylitä luonnon kantokykyä, vaan turvaa osaltaan hyvän elämän mahdollisuudet ja puhtaan toimintaympäristön säilymisen alueellamme. Huolehdimme myös eläintemme hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta.


We protect the environment, landscapes and biodiversity of our area. Our operations do not exceed the carrying capacity of nature, but contribute to securing the opportunities for a good life and the preservation of a clean operating environment in our area. We also take care of the welfare and dignified treatment of our animals.

Kulttuurinen kestävyys - Cultural sustainability

Kunnioitamme kulttuuriperintöä - We respect cultural heritage

Vaalimme alueemme kulttuuriperintöä. Tavoitteemme on kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen. Ymmärrämme myös, että kulttuurit ovat aina kehittyneet vuorovaikutuksessa ja ottaneet oppia toisiltaan.


We cherish the cultural heritage of our region. Our goal is to genuinely and respectfully present, revitalize, maintain and strengthen culture. We also understand that cultures have always evolved in interaction and learned from each other. 

Sosiaalinen kestävyys - Social sustainability

Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa - We promote prosperity, human rights and equality

Kohtelemme työntekijöitämme, vieraitamme ja alueemme asukkaita tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän taustastaan. Otamme ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti.


We treat our employees, guests and residents of our area equally and respectfully, regardless of their background. We take people's special needs into account in our operations. We train, guide and encourage our staff to act responsibly. 

Pitkäjänteisyys ja paikallisuus - Perseverance and locality

Suosimme paikallista - We prefer local

Tuemme alueemme tuotteita, palveluita ja yrityksiä, ja tavoitteemme on työllistää paikallisia ihmisiä. Suosimme suomalaisista raaka-aineista tehtyä ruokaa. Osallistamme asukkaita ja yrityksiä heitä koskevissa asioissa.


We support products, services and businesses in our area, and our goal is to employ local people. We prefer food made from Finnish ingredients. We involve residents and businesses in matters that affect them. 

Laatu & turvallisuus - Quality & safety 

Panostamme turvallisuuteen ja laatuun - We invest in safety and quality

Huolehdimme paikallisten asukkaiden, henkilökuntamme ja vieraittemme turvallisuudesta sekä lain ja viranomaisten määräysten noudattamisesta. Kun kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme laatu edellä, luomme edellytyksiä oman toimintamme jatkuvuudelle.


We take care of the safety of local residents, our staff and guests, and comply with the law and government regulations. When we develop our services and products above quality, we create the conditions for the continuity of our own operations. 

Ilmastonmuutos - Climate change

Huomioimme ilmastovaikutukset - We take into account the climate impact

Teemme ilmaston kannalta hyviä valintoja ja pienennämme hiilijalanjälkeämme. Seuraamme matkailun ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ja aktiivisella mittaamisella tavoittelemme tehokkaampaa energian ja resurssien käyttöä.


We make good climate choices and reduce our carbon footprint. We monitor the impact of tourism on the environment and, through active measurement, aim for more efficient use of energy and resources. 

Vastuullisuusviestintä - Sustainability Communications 

Viestimme avoimesti - We communicate openly

Viestimme alueellamme rohkeasti matkailun vastuullisista teoista sekä tulevista suunnitelmista ja visioista. Haluamme, että Suomen kestävä matkailu tunnetaan maailmalla. Kerromme avoimesti onnistumista, mutta myös haasteista.


We boldly communicate in our region about responsible actions in tourism and future plans and visions. We want Finland's sustainable tourism to be known in the world. We openly talk about success, but also about challenges. 

Taloudellinen kestävyys - Financial sustainability

Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme - We are constantly developing our business

Olemme valmiita uudistamaan palveluitamme ja tuotteitamme, jotta niille riittää kysyntää myös tulevaisuudessa. Vakaa talous ja eettinen liiketoiminta luovat perustan toiminnan kestävälle kehittämiselle.


We are ready to renew our services and products so that there will be enough demand for them in the future as well. A stable economy and ethical business create the basis for the sustainable development of operations. 

Sitoutuminen - Commitment

Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin - We are committed to the principles of sustainable tourism

Otamme aktiivisen roolin kestävän matkailun edistämisessä ja näiden kestävän matkailun periaatteiden toteuttamisessa. Teemme kestävän matkailun toimintasuunnitelman, jonka mukaan toimimme jatkossa yhä systemaattisemmin. Sitoudumme toimenpiteisiin ja haluamme oppia lisää myös tulevaisuudessa.


We will take an active role in promoting sustainable tourism and implementing these principles of sustainable tourism. We will draw up an action plan for sustainable tourism, according to which we will act more systematically in the future. We are committed to action and want to learn more in the future.